Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IN-HET-NU

Artikel 1        DEFINITIES

 1. In-het-nu, gevestigd te Castricum, KvK-nummer 70446342 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten of een dienst afneemt wordt in deze voorwaarden aangeduid als afnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen In-het-nu en afnemer krachtens welke In-het-nu de dienst zal uitvoeren.
 4. Met diensten wordt bedoeld: alle diensten die In-het-nu voor de afnemer uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: Hatha Yoga, meditiatie, Reiki behandelingen, energiebehandelingen, Cacao ceremonies, Intuïtief coaching. Deze diensten kunnen online of offline worden uitgevoerd.
 5. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een vooraf overeengekomen looptijd.

 

Artikel 2        TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, content, uitgebrachte offertes, handelingen en levering van diensten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij de dienstverlener, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de afnemer dat afnemer kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat afnemer met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. Dienstverlener heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan afnemer.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Indien dienstverlener afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen.
 7. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door In-het-nu zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

 

Artikel 3        AANBOD, OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de afnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de afnemer.
 3. Indien het aanbod wordt aanvaard ontstaat direct een betalingsverplichting voor de afnemer.
 4. Offertes van de dienstverlener zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 5. De dienstverlener zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de afnemer verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief of totaalpakket van de dienstverlener met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
 6. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. De dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling van 50% aan de afnemer te factureren alvorens de dienstverlener opdracht gaat uitvoeren.
 8. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door de dienstverlener afhangt van feedback of input van de afnemer, is dienstverlener nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Dienstverlener is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
 9. Losse lessen, sessies en workshops dienen na akkoord op de offerte op basis van vooruitbetaling plaats te vinden.
 10. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de afnemer verstrekte gegevens onjuist waren, heeft dienstverlener het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop dienstverlener zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde traject, programma, coaching of cursus of welke overeenkomst dan ook, dan is dienstverlener bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

 

Artikel 4        OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de afnemer op enigerlei wijze een mededeling aan dienstverlener verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal dienstverlener binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
 4. Dienstverlener heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de afnemer daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de afnemer worden doorberekend.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de afnemer en de dienstverlener zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 6. Indien de afnemer een overeenkomst met de dienstverlener wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij bij ontbinding overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens wordt in ieder geval de vergoeding uit artikel 13.1. in acht genomen. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus, traject of (online) programma blijft de afnemer onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag en totaalbedrag.
 7. Indien dienstverlener door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is dienstverlener gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan afnemer in rekening te brengen. Indien afnemer bezwaar heeft tegen de meerkosten die dienstverlener in rekening wenst te brengen, heeft de afnemer het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de afnemer gehouden is het tot dusver door dienstverlener uitgevoerde werk te vergoeden.
 8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de afnemer kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de afnemer zijn voor rekening van de afnemer. Dienstverlener zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

Artikel 5        TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De op de website vermelde prijzen en de door dienstverlener gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling voor de hele periode van het lidmaatschap, ook wanneer niet de gehele periode gebruik wordt gemaakt van de voordelen van het lidmaatschap.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen aan te passen.
 4. De betalingsverplichting van de afnemer vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 5. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geind kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd binnen de looptijd van het lidmaatschap, is de afnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Dienstverlener is gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht om deelname op te schorten.
 7. De betaling van de wekelijkse yogalessen vindt maandelijks via automatisch incasso plaats. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
 8. Dienstverlener biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. In alle gevallen dient de verstuurde factuur twee dagen voor aanvang van de coaching en/of het traject voldaan te zijn.
 9. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de eventuele eerder geleverde content ontzegd. Indien niet tijdig of correct is opgezegd blijft de betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan.
 10. De afnemer gaat er mee akkoord dat dienstverlener elektronisch factureert. Indien de afnemer een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt dienstverlener zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
 11. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de afnemer of vanwege een door
de afnemer verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de afnemer €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

 

Artikel 6    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan wanneer de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt, tenzij er uitdrukkelijke toestemming door een gezaghebbende wordt gegeven en een automatische incasso op diens naam staat.
 2. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat afnemer met haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven.
 3. Doordat de (meeste) diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 4. Een lidmaatschap en/of een coaching traject/cursus is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
 5. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een afnemer te weigeren.
 6. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus, traject of lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.

 

Artikel 7    INFORMATIEVERSTREKKING

 1. Afnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 2. Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens.
 3. Afnemer vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Dienstverlener spant zich in om de gegevens die dienstverlener voor de afnemer opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 

Artikel 8     LEVERING EN LEVERTIJD

 1. De door dienstverlener te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met afnemer vastgesteld. De door dienstverlener opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de afnemer.
 2. Een door dienstverlener vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt dienstverlener niet van rechtswege in verzuim.
 3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de afnemer de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien dienstverlener, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. De afnemer is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door dienstverlener mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.
 5. Aan de leveringsplicht van dienstverlener zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door dienstverlener geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
 6. Dienstverlener spant zich in om te zorgen dat de afnemer gebruik kan maken van het platform waarop de lessen, coaching of het traject beschikbaar is. Dienstverlener verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het platform.

 

 

Artikel 9    AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Afnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten en opvolgen van adviezen gegeven door dienstverlener.
 3. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het oplopen van letsel, schade of lichamelijke blessure tijdens de dienst. Deelname aan een dienst is te allen tijde op eigen risico.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan afnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door dienstverlener in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. Afnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.
 6. Dienstverlener is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

 

Artikel 10     INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content.
 2. Dienstverlener verleent de afnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en herroepelijk recht om de deelname te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
 3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.
 4. Afnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener.
 5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Dienstverlener is in een dusdanig geval gerechtigd afnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd het lidmaatschap en/of toegang te beëindigen.
 6. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de afnemer om het materiaal tijdig te doorlopen en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 7. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, zal dit uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de afnemer en een automatische incasso per einddatum stop worden gezet.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/programma/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt afnemer toegang tot zijn/haar aankoop. De afnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 9. Dienstverlener kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de afnemer bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
 10. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van dienstverlener en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van In-het-nu.
 11. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de afnemer op de servers van dienstverlener plaatst. Indien de door afnemer geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de afnemer dienstverlener vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de afnemer.
 12. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 10.1, artikel 10.2, artikel 10.3 en artikel 10.10 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 13. Bij inbreuk heeft dienstverlener recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

 

Artikel 11    COMMUNICATIE EN GEDRAG

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Afnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Dienstverlener behoudt zich het recht voor afnemers die door hun gedrag de diensten van dienstverlener belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende periode onverlet.
 3. Informatie die via afnemer in de In-het-nu community wordt geplaatst is vertrouwelijk en mag geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten. In-het-nu is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen.

 

 

Artikel 12     WIJZIGING EN ANNULERING

 1. Een betaald lidmaatschap is een doorlopend abonnement met een vooraf overeengekomen looptijd.
 2. Het lidmaatschap stopt automatisch na het einde van de looptijd. Bij annulering binnen de looptijd heeft afnemer geen recht op restitutie.
 3. In bijzondere situaties, die enkel ter beoordeling van dienstverlener komen, waaronder maar niet gelimiteerd tot langdurige ziekte van de afnemer of een zwangerschap, kan in overleg het lidmaatschap tijdelijk gepauzeerd worden, mits dit tijdig wordt aangegeven. Bij opschorting wordt de overeenkomst verlengd en zal de betaling worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting, met een maximum van drie maanden.
 4. In het geval voor overmacht heeft dienstverlener de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan afnemer en zal zorgen voor een passende oplossing zodat de waarde van het lidmaatschap zoals verwacht mag worden te allen tijde wordt geleverd. Dienstverlener behoudt zich hiermee tevens het recht voor om dagen en tijden te wijzigen.
 5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: netwerkproblemen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van In-het-nu of dienstverlener zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij dienstverlener, wanprestatie door leveranciers van dienstverlener waardoor
dienstverlener haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van dienstverlener of diens leveranciers.
 6. Bij overmacht heeft dienstverlener tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat dienstverlener in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 7. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan afnemer worden gecommuniceerd.

 

 

 

Artikel 13 BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN,PROGRAMMA, CURSUSSEN, WORKSHOPS EN COACHING

 1. Indien de afnemer over gaat tot annulering van de overeengekomen coaching sessie en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de afnemer gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
 • annulering tot 48 uur voor de levering van de dienst; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor de levering
van de dienst; de afnemer is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor de levering van de dienst; de afnemer is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de afnemer niet op het overeengekomen tijdstip voor de levering van de dienst aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de behandeling bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.
 1. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van dienstverlener aan te bieden of te doen geven.
 2. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de afnemer vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus, traject of (online) programma blijft de afnemer onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag, factuur en totaalbedrag.
 3. Na het einde van de online cursus, traject of programma behoudt de afnemer beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. dienstverlener geeft per cursus, trajcet of programma aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Indien dienstverlener besluit materiaal eerder te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt dienstverlener de afnemer hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij dienstverlener meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
 4. De door dienstverlener aan de afnemer verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/programma/lessen/cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 5. Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij trajecten/modules/programma/lessen/cursussen indien de deelnemers door het gedrag een sessie belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
 6. Dienstverlener is gerechtigd de workshop/cursus/les te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De afnemer zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere workshop/cursus/les datum beschikbaar komt.
 7. Indien dienstverlener door overmacht (zoals genoemd in artikel 12.5) genoodzaakt is om de online trajecten/modules/programma/lessen/cursussen te verplaatsen, behoudt de afnemer het recht op aanwezigheid voor de workshop voor de nader te bepalen datum zonder dat de afnemer recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.
 8. De inhoud van de online trajecten/modules/programma/lessen/cursussen welke door dienstverlener worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de online trajecten/modules/programma/lessen/cursussen aangevuld dan wel gewijzigd worden.

 

Artikel 14   KLACHTEN

 1. Afnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten en inloggen of functioneren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener.
 2. Dienstverlener streeft ernaar binnen 48 uur inhoudelijk op de klacht te reageren.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 15   GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.