PRIVACYVERKLARING & COOKIES

In het nu, gevestigd aan Tolweid 28, 1901 RZ te Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://in-het-nu.nl
Tolweid 28
1901 RZ te Castricum
+31642342825
Eigenaar: Larissa Brink
larissa@in-het-nu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
In het nu verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via larissa@in-het-nu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
In-het-nu verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– In-het-nu analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
– In-het-nu volgt het surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.

Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten, niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn. Ik voeg nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst.

Geautomatiseerde besluitvorming
In-het-nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van In-het-nu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
In-het-nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia
> 2 jaar
Adres
> 2 jaar
Enzovoort
> 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
In-het-nu deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. In-het-nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt In-het-nu je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Derde bedrijven zijn uitvoerende partijen in opdracht van jou als opdrachtgever. Geef je geen opdracht dan worden er geen gegevens gedeeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van In-het-nu gebruikt cookies t.b.v analyse van het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door In-het-nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar larissa@in-het-nu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

In-het-nu wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
In-het-nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via larissa@in-het-nu.nl